top of page

เสือ

เสือเป็นสัญลักษณ์ของพลังความน่าเกรงขาม และความกล้าหาญ   

ในสมัยโบราณผู้คนมักจะเปรียบเทียบเสือกับจักรพรรดิหรือราชินี  นอกจากนี้ยังเสือยังแสดงถึง

ความกระตือรือร้น, ความทะเยอทะยาน  ความเป็นผู้นำ  และความมั่นใจ

bottom of page