top of page

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือสุพรรณหงส์  เป็นหนึ่งในเรือพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่รู้จักกันทั่วโลก  

ในฐานะนาวาสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม  เป็นผลงานชิ้นเอกของมรดกทางวัฒนธรรมไทย  

การต่อเรือพระที่นั่งที่สร้างขึ้นอย่างประณีตนั้น   เป็นการผสมผสานระหว่างงานฝีมือและศิลปะไทยดั้งเดิม   

ใช้สำหรับเป็นเรือพระที่นั่ง และเรือพระราชพิธีสำหรับราชวงค์ไทยมาอย่างยาวนาน

bottom of page