top of page

เสือ

เสือเป็นสัญลักษณ์ของพลังความน่าเกรงขาม และความกล้าหาญ   ในสมัยโบราณผู้คนมักจะเปรียบเทียบเสือกับจักรพรรดิหรือราชินี  นอกจากนี้ยังเสือยังแสดงถึงความกระตือรือร้น, ความทะเยอทะยาน  ความเป็นผู้นำ  และความมั่นใจ

bottom of page