top of page

เต่า

เต่าเป็นสัญลักษณ์ของความอดทน ความมั่งคั่งชีวิตที่ยืนยาว และภูมิปัญญา อดทน 

นักฮวงจุ้ยเชื่อว่าการเลี้ยงเต่าจะทำให้ได้กุศลผลบุญ เราใช้รูปภาพหรือรูปปั้นเป็นตัวเพิ่มพลังงาน

และป้องกันภยันอันตราย  เต่าตัวหนึ่งสามารถนำความมั่งคงและความมั่งคั่งมาสู่ครอบครัวได้    

bottom of page